Basic PostgreSQL for DBAs (PG11)

By crunchydata

1 - Setting Up PostgreSQL

Start Scenario

2 - Setting Up PostgreSQL Replication

Start Scenario

3 - PG Dump & Restore

Start Scenario

4 - PGBasebackup

Start Scenario

5 - pgBackRest

Start Scenario

6 - Failover

Start Scenario